kategórie

Nové produkty

Nové produkty
Všetky nové produkty

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenie

Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež ako „podmienky" alebo „OP") sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu (e-shopu) www.rybex.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej tiež ako „kupujúci") bez obmedzenia s tým, že kupujúci súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.rybex.sk a príslušnými právnymi predpismi.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci:

Rybárske Potreby RYBEX 

SNP 1199/5, 926 01 Sereď, okres Galanta

mobil:      +421905 273 061

e-mail:                info@rybex.sk

web:                   www.rybex.sk

Sídlo firmy a fakturačné údaje

KALI 2710, s.r.o. 

SNP 1199/5, 926 01 Sereď 

IČO: 47404736 

IČ DPH: SK2023886315

Zapísaný v obchodnom registry Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 32713/T

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 

Pekárska 23, 917 01  Trnava 1 

Odbor výkonu dozoru   

tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23   

Pravidlá objednávania

1. Kupujúci si môže elektronicky objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je možnosť na vloženie tovaru do košíka.

2. Po pridaní tovaru do nákupného košíka si následne môže kupujúci svoj nákup prehliadať respektíve editovať. Následne sa postupuje v jednotlivých krokoch a to výberom spôsobu dopravy a platby, vyplnením základných údajov a potvrdením objednávky. Základné údaje (najmä osobné údaje) budú použité len pre účely objednávky a následné plnenie zmluvy. Pokiaľ bude pri registrácii kupujúcim vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže predávajúci registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou.

3. Každá objednávka je považovaná za záväznú. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačnými podmienkami a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.

4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

5. Objednávka (kúpna zmluva) je prístupná registrovanému kupujúcemu v jeho „osobnom účte“ v kategórii „história objednávok“ Pre neregistrovaných na vyžiadanie v informačnom systéme predajcu.

6. Doručením potvrdenia o akceptovaní objednávky („Potvrdenie objednávky") kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.rybex.sk, v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

7. Žiadame Vás, aby ste vo vlastnom záujmu uvádzali presné a pravdivé údaje do objednávkového formuláru. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou v ktorej máte poslednú možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je v objednávke z nejakého dôvodu chyba, neodkladne nás kontaktujte. Po vyskladnení objednávky dostanete automatický e-mail o odoslaní tovaru. Ak by Vám tovar nedošiel v uvedenej dobe neodkladne nás kontaktujte.

8. Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky k zmene cien, platia ceny uvedené v  objednávke po dobu 30 dní.

9. Predajca si vyhradzuje právo zákazníka telefonicky kontaktovať pre overenie alebo upresnenie objednávky, pokiaľ napr. ide o vyššiu hodnotu objednávky, nejaké chýbajúce či nepresné údaje atď.

Dodacie podmienky

1. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke tovaru (pokiaľ nie je uvedené v poznámke inak). Zásielky sú odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou spoločnosťou Slovenská pošta.

2. Pokiaľ v popise výrobku je uvedené, že:

  • - výrobok je skladom tento výrobok expedujeme spravidla do 3 pracovných dní.
  • - V prípade že produkt nie je skladom, budeme Vás informovať telefonicky alebo mailom ohľadom dostupnosti tovaru u dodávateľa. V takom prípade je predpokladaná doba dodania do 14 dní.

3. Ku každej dodávke tovaru bude priložený daňový doklad ktorý slúži súčasne ako dodací a záručný list.

4. V prípade vybavenia Vašej objednávky Vám bude zaslaný automatický e-mail.

Ceny a možnosti platby.

Všetky ceny tovarov sú platné a uvedené vrátane DPH. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Možnosť platby dobierkou - Tovar zaplatíte doručovacej službe pri prevzatí objednávky.

Možnosť platby v hotovosti respektíve platobnou kartou - v prípade osobného odberu na predajni

Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:

- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a pripraviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho ochranu počas prepravy.

- zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

- odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3. Predávajúci má právo stornovať objednávku po oboznámení kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru vo svojej predajni Rybárske potreby RYBEX v Seredi a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný:

- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane  nákladov na doručenie tovaru,

- nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

- potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

2. Kupujúci má právo:

- na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní (potvrdení) objednávky.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.01.2020 a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky.