kategórie

Nové produkty

Nové produkty
Všetky nové produkty

Záručné podmienky, reklamácie a odstúpenie od zmluvy

 

Záručné podmienky a reklamácie

-        Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, činí teda 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína bežať prevzatím tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.

-        Garantovaná záručná doba 24 mesiacov platí len pre konečného spotrebiteľa, nie pre podnikateľov (nákup na IČO), ktorí tovar kupujú pre účely ďalšieho obchodu s daným výrobkom. V tomto prípade nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom, ale stanovuje ju konkrétny dovozca tovaru do SR.

-        Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu www.rybex.sk a právnym poriadkom platným v SR.

-        Tovar na reklamáciu posielajte najlepšie v pôvodnom obale, spolu s vyplneným reklamačným listom/servisným listom. /stiahnuť tu/  Dopravca neručí za zle zabalené zásielky.

 

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

-        Tento reklamačný poriadok je v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej tiež len „občiansky zákonník“) a zákona o ochrane spotrebiteľa, upravuje spôsob a základné podmienky reklamácie chýb tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky uplatnené spotrebiteľom.

-        Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie chýb tovaru, ktorý je v záručnej dobe alebo sa jedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

Záruka

-        Na všetky výrobky je poskytovaná záručná doba podľa zákona (24 mesiacov pre spotrebiteľov). Ak sa objaví chyba výrobku v záručnej dobe, pošlite výrobok spolu s dodacím listom alebo iným dokumentom preukazujúcim zakúpenie tovaru v našom obchode (alebo jeho kópiu), na ktorý uveďte popis chýb a Vami požadovaný spôsob riešenia reklamácie. Inak bude reklamácia riešená v súlade zo zákonom.

-        Vaša reklamácia bude vybavená do 30 dní od dňa jej uplatnenia. Tzn. od dňa, kedy nám bude doručená.

-        Záruka sa nevzťahuje na tovar, u ktorého uplynula dňom uplatnenia reklamácie záručná doba. Ďalej na opotrebenie veci spôsobenej jej obvyklým užívaním. Za chybu nie je možné považovať zmenu materiálu úmernú dĺžke užívania ani problém spôsobený nesprávnou údržbou a nesprávnym používaním výrobku. Všetky zasielané výrobky prechádzajú podrobnou kontrolou.

-        Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná lehota, predávajúci v ňom určí podmienky a rozsah predĺženej záruky.

-        Na odoslanie tovaru konečnému kupujúcemu sa neúčtuje žiadne poštovné.

 

Rozpor s kúpnou zmluvou

-        Pokiaľ zákazník dostal iný výrobok, než si objednal (neúmyselná zámena pri balení výrobku), alebo dostal výrobok s chybou, zašle nám ho späť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale spolu s dodacím listom. Bezplatne Vám zašleme výrobok správny (resp. nepoškodený).

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

-        Kupujúci (spotrebiteľ) má právo na základe ustanovenia občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru a to aj bez udania dôvodu. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí tovar poslať späť predávajúcemu v uvedenej lehote – predpokladom je doručenie vráteného tovaru predávajúcemu (určujúci je dátum odoslania: napr. dátum doručenia je 1.6., posledný deň tovar odoslať tzn. predať k preprave či osobne vrátiť v sídle prevádzky je 15.6.). Odporúčame poslať tovar na dobierku, čím Vám automaticky pošta pripíše peniaze na Váš účet alebo Vám ich vyplatí v hotovosti. Ak neuplatníte tento postup predávajúci  najneskôr do 14-tich dní od odstúpenia od zmluvy zákazníkovi vráti späť kúpnu cenu výrobku dopredu dohodnutým spôsobom. Tovar musí byť nepoškodený, bez známok používania spolu s dodacím listom.

-        V prípade, že žiadate o výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (vid. odst. vyššie), zašlite nám výrobok späť  nepoškodený, najlepšie v pôvodnom obale spolu s dokladom o kúpe.

-        Pri zaslaní späť volte vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave. Vrátený tovar zároveň odporúčame poistiť.

-        Tovar poškodený pri preprave v dôsledku voľby nevhodného obalu nie je možné vymeniť alebo za takýto tovar žiadať vrátenie peňazí.

-        Zákazníkovi bude vrátená čiastka zaplatená za tovar ponížená o náhradu za skutočne vynaložené náklady dodávateľa spojené s vrátením tovaru (§53 Občianskeho zákonníku). Náklady spojené s vrátením tovaru hradí zákazník. Zákazník nesmie zaslať tovar na dobierku. Pri zaslaní tovaru na dobierku necháme tovar vrátiť späť.

-        Kupujúci nemôže odstúpiť podľa Občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy na poskytovanie služieb, ak s ich plnením sa začalo s jeho súhlasom pred uplynutím 14 dní od prevzatia plnenia, na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa, na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako i tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu, na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

 

Tovar na reklamáciu zasielajte na adresu:

Rybárske Potreby RYBEX, SNP 1199/5, 926 01 Sereď

 

 

Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenie

Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež ako „podmienky" alebo „OP") sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu (e-shopu) www.rybex.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej tiež ako „kupujúci") bez obmedzenia s tým, že kupujúci súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.rybex.sk a príslušnými právnymi predpismi.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci:

Rybárske Potreby RYBEX

SNP 1199/5, 926 01 Sereď, okres Galanta

mobil:               +421905 273 061

e-mail:                info@rybex.sk

web:                   www.rybex.sk

Sídlo firmy a fakturačné údaje

Pavol Kalinay – RYBEX

SNP 1199/5, 926 01 Sereď

IČO: 30954525

IČ DPH: SK1020269888

Zapísaný na Okresný úrad Galanta, Číslo živnostenského registra: 202-2382

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01  Trnava 1

Odbor výkonu dozoru  

tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23  

 

 

Pravidlá objednávania

1. Kupujúci si môže elektronicky objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je možnosť na vloženie tovaru do košíka.

2. Po pridaní tovaru do nákupného košíka si následne môže kupujúci svoj nákup prehliadať respektíve editovať. Následne sa postupuje v jednotlivých krokoch a to výberom spôsobu dopravy a platby, vyplnením základných údajov a potvrdením objednávky. Základné údaje (najmä osobné údaje) budú použité len pre účely objednávky a následné plnenie zmluvy. Pokiaľ bude pri registrácii kupujúcim vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže predávajúci registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou.

3. Každá objednávka je považovaná za záväznú. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačnými podmienkami a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.

4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

5. Objednávka (kúpna zmluva) je prístupná registrovanému kupujúcemu v jeho „osobnom účte“ v kategórii „história objednávok“ Pre neregistrovaných na vyžiadanie v informačnom systéme predajcu.

6. Doručením potvrdenia o akceptovaní objednávky („Potvrdenie objednávky") kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.rybex.sk, v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

7. Žiadame Vás, aby ste vo vlastnom záujmu uvádzali presné a pravdivé údaje do objednávkového formuláru. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou v ktorej máte poslednú možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je v objednávke z nejakého dôvodu chyba, neodkladne nás kontaktujte. Po vyskladnení objednávky dostanete automatický e-mail o odoslaní tovaru. Ak by Vám tovar nedošiel v uvedenej dobe neodkladne nás kontaktujte.

8. Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky k zmene cien, platia ceny uvedené v  objednávke po dobu 30 dní.

9. Predajca si vyhradzuje právo zákazníka telefonicky kontaktovať pre overenie alebo upresnenie objednávky, pokiaľ napr. ide o vyššiu hodnotu objednávky, nejaké chýbajúce či nepresné údaje atď.

 

Dodacie podmienky

1. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke tovaru (pokiaľ nie je uvedené v poznámke inak). Zásielky sú odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou spoločnosťou Slovenská pošta.

2. Pokiaľ v popise výrobku je uvedené, že:

-        výrobok je skladom tento výrobok expedujeme spravidla do 3 pracovných dní.

-        V prípade že produkt nie je skladom, budeme Vás informovať telefonicky alebo mailom ohľadom dostupnosti tovaru u dodávateľa. V takom prípade je predpokladaná doba dodania do 14 dní.

3. Ku každej dodávke tovaru bude priložený daňový doklad ktorý slúži súčasne ako dodací a záručný list.

4. V prípade vybavenia Vašej objednávky Vám bude zaslaný automatický e-mail.

 

Ceny a možnosti platby.

Všetky ceny tovarov sú platné a uvedené vrátane DPH. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Možnosť platby dobierkou - Tovar zaplatíte doručovacej službe pri prevzatí objednávky.

Možnosť platby v hotovosti respektíve platobnou kartou - v prípade osobného odberu na predajni

 

Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:

- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a pripraviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho ochranu počas prepravy.

- zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

- odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3. Predávajúci má právo stornovať objednávku po oboznámení kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru vo svojej predajni Rybárske potreby RYBEX v Seredi a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

 

Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný:

- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane  nákladov na doručenie tovaru,

- nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

- potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

 

2. Kupujúci má právo:

- na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní (potvrdení) objednávky.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 20.02.2019 a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky.